Reglementen

 

 

 

Reglementen marcherend optreden

Marching & Show Contest “Concours Schiedam”

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemene begrippen en bepalingen. 3

Artikel 2: Klasse-indeling. 4

Artikel 3: De uitvoering. 4

Artikel 4: Wedstrijdoppervlak. 5

Artikel 5: De onderdelen van jurering. 5

Artikel 6: Het juryteam.. 6

Artikel 7: De captions. 6

Artikel 8: Cijfermatrix. 8

Artikel 9: Tijdslimieten. 8

Artikel 10: Het parcours. 9

Artikel 11: Het optreden. 10

Artikel 12: Plaatstoekenning. 11

Artikel 13: Bekendmaking resultaten. 11

Artikel 14: De nabespreking. 11

Artikel 15: Algemene sancties. 12

Artikel 16: Overige bepalingen. 12

Artikel 17: Inwerkingtreding. 12

Verklarende woordenlijst en begripsbepaling. 13

 

 

 

Artikel 1: Algemene begrippen en bepalingen

 

 1. Organisator

De organisator van een wedstrijd:

 1. De organisatie Stichting Concours Schiedam met toestemming van de provinciale bond ‘ Zuid-Hollandse Bond voor Muziekverenigingen (ZHBM).

 

 1. Vereniging

Een muziekvereniging, bestaande uit een of meerdere onderdelen, die bij een provinciale of regionale bond is aangesloten.

 

 1. Korps/corps

Vereniging of onderdeel van een vereniging.

 

 1. Marswedstrijd

De wedstrijd waarop dit reglement van toepassing is.

 

 1. Klasse-indeling

De indeling van korpsen naar het niveau waarop de korpsen aan een wedstrijd kunnen deelnemen.

 

 1. Wedstrijdleider/wedstrijdsecretariaat

Degenen die door de organisator zijn belast met de leiding van de wedstrijd.

 

 1. Wedstrijdregistratie

De registratie door Stichting Concours Schiedam inzake de wedstrijdresultaten van de bij de bonden aangeslotenen, waarin wordt vermeld:

 1. De naam van de vereniging;
 2. De data waarop aan de wedstrijd is deelgenomen;
 3. De klasse waarin aan de wedstrijd is deelgenomen;
 4. Het soort wedstrijd waaraan is deelgenomen;
 5. De uitgevoerde werken;
 6. De behaalde resultaten.

 

 1. Het juryteam

Deskundigen, van wie de namen voorkomen op een door de KNMO vastgestelde lijst van juryleden voor de betreffende soort wedstrijd.

 

 

Artikel 2: Klasse-indeling

 1. Korpsen kunnen deelnemen in de volgende klassen:
  1. Kidsklasse;
  2. Juniorklasse;
  3. Starklasse;
  4. Championshipklasse.
 2. De Kidsklasse en de Juniorklasse zijn Jeugdklasses waarin Jeugdkorpsen kunnen uitkomen. Daarmee zijn deze beide klasses leeftijdsgebonden.
 3. Leidend voor de indeling binnen de Kids- en Juniorklasse is de leeftijd van het oudste deelnemende lid aan het optreden inclusief de Tamboer-Maitre/Drum Major/Dirigent op 31 december van het betreffende jaar.
 4. De Kidsklasse bestaat uit leden met een maximumleeftijd van 11 jaar op 31 december van het betreffende jaar; er is geen minimumleeftijd.
 5. De Juniorklasse kent een maximumleeftijd van 16 jaar op 31 december van het betreffende jaar; er is geen minimumleeftijd.
 6. Jeugdkorpsen zijn ook vrij om deel te nemen in de Star- en Championshipklasse.
 7. Voor de Star- en Championshipklasse zijn karakteristieken beschreven op basis waarvan het korps een keuze kan maken om in te schrijven in de klasse die het best bij hen past.
 8. De Starklasse is bedoeld voor korpsen met spelers met een basis- tot en met gemiddeld niveau, te vergelijken met een gemiddeld niveau van het landelijk muziekdiploma A/B.
 9. De Championshipklasse is bedoeld voor korpsen met spelers met een gevorderd tot en met vergevorderd niveau, te vergelijken met het landelijk muziekdiploma C en hoger.
 10. Het juryteam kan tijdens een marswedstrijd een korps adviseren in een andere klasse uit te komen; het korps is vrij in de keuze om het advies op te volgen.

Artikel 3: De uitvoering

 1. Er zijn geen verplichte werken voorgeschreven. De uitvoering wordt beoordeeld zoals deze zich tijdens het optreden manifesteert.
 2. Er is een wedstrijdoppervlak met uitgezet parcours waarbij het korps zich altijd in voorwaartse beweging moet verplaatsen, op geen enkel moment mag het totale korps stilstaand spelen behalve aan het eind van het optreden als onderdeel van de verplichte halt net vóór het einde van het optreden;
 3. Het korps zal hierbij een aantal richtingsveranderingen van 90 graden (bochten, wendingen) en 180 graden (counters) moeten laten zien om het parcours te kunnen afleggen. De manier waarop deze worden uitgevoerd zijn vrij; alsmede de volgorde, behoudens de eerste strekkende lengte, een verplichte wending naar links en een eerste strekkende breedte. Overige wendingen en counters zijn vrij in volgorde, uitvoering en plaats.
 4. Voor het te beoordelen gedeelte (zie artikel 09) gelden de volgende tijdslimieten:

a)      voor de Kidsklasse minimaal 4 minuten en maximaal 6 minuten;

b)      voor de Juniorklasse minimaal 4 minuten maximaal 8 minuten;

c)      voor de Starklasse minimaal 5 minuten en maximaal 8 minuten;

d)      voor de Championshipklasse minimaal 5 minuten en maximaal 8 minuten.

 1. Er dienen 3 originele of gewaarmerkte partituren[1] te worden aangeleverd, minimaal 1 uur voorafgaand aan de starttijd van het eerste korps op de wedstrijd, zodat het juryteam deze kan inzien voorafgaande aan de wedstrijd.

Artikel 4: Wedstrijdoppervlak

 1. Het oppervlak waar het korps het parcours op aflegt inclusief de startpositie en de eindpositie noemen we het wedstrijdoppervlak.
 2. Het wedstrijdoppervlak beschikt over voldoende ruimte om alle verplichte onderdelen voldoende uit te kunnen voeren.
 3. Het wedstrijdoppervlak is toegankelijk voor een op- en afmars.

Artikel 5: De onderdelen van jurering

 

 1. Er zijn 2 hoofdgroepen en daarbinnen zijn er totaal 4 Captions (juryonderdelen):

 

 • Music                                                                              200,00 punten
  • Music Ensemble
  • Music Performance
  • Visual                                                                              200,00 punten
   • Visual Ensemble
   • Visual Performance
 1. Iedere caption bestaat uit twee subcaptions die gebaseerd zijn op het WAT en het HOE, oftewel Vocabulary/Repertoire en Excellence. Het wordt gebaseerd op enerzijds de inhoud en benodigde training (het WAT), en anderzijds op de uitvoering (het HOE). Hierbij wordt altijd gekeken naar de balans tussen het WAT en het HOE; de zogenaamde derived achievement.
  1. Visual waardeert zowel de constructie/het ontwerp als de uitvoering van het visuele boek. 1 jurylid zal dit doen ten aanzien van het gehele korps en 1 jurylid doet dit vanaf wedstrijdoppervlak-niveau, in de nabijheid van het korps. Hierdoor zal de insteek van dit laatste jurylid, voor wat betreft het commentaar, meer gericht zijn op de training, inhoud en uitvoering van de secties en daarbinnen de individuele kwaliteiten.
 1. Music waardeert zowel de constructie als de uitvoering van het totale muziekboek. 1 jurylid zal dit doen ten aanzien van het gehele korps en 2 juryleden doen dit vanaf wedstrijdoppervlak-niveau, in de nabijheid van het korps. Hierdoor zal de insteek van deze twee laatste juryleden, voor wat betreft het commentaar, meer gericht zijn op de training, inhoud en uitvoering van de secties en daarbinnen de individuele kwaliteiten.

Artikel 6: Het juryteam

 1. Het juryteam bestaat uit 5 juryleden staat onder leiding van een juryvoorzitter. De wedstrijdleider stelt een juryvoorzitter aan voor de wedstrijd. Door de 5 juryleden worden de volgende captions beoordeeld:
  1. Music Ensemble;
  2. Visual Ensemble;
  3. Music Performance 1;
  4. Music Performance 2;
  5. Visual Performance.
 2. Voor de captions Music Ensemble en Visual Ensemble zal het jurylid de beoordeling uitvoeren vanaf een plek op een tribune/podium waarbij er een vrij zicht over het totale korps is. De juryleden die de captions Music Performance en Visual Performance beoordelen, zullen zich op het wedstrijdoppervlak begeven rondom het korps. Deze juryleden moeten de individuele uitvoering van alle leden op het wedstrijdoppervlak kunnen zien vanaf deze plaats. De Juryvoorzitter zal in overleg met de wedstrijdleider van de organisatie de definitieve plaats van de juryleden bepalen.
 3. Alle juryleden geven een ingesproken verslag en beoordeling van het optreden schriftelijk een cijfer op de beoordelingsstaat van het betreffende onderdeel.
 4. De uitspraak van de jury is bindend en onherroepelijk.

Artikel 7: De captions

 

 1. Er is 4 captions:

 

 • Music Ensemble
  • Music Repetoire                                                             100,00 punten
   • Waardeert het muzikale ontwerp
    (arrangement/compositie).
   • Music Excellence                                                            100,00 punten
    • Waardeert de kwaliteit van de muzikale
     uitvoering en de vereiste training
   • Music Performance
    • Music Repetoire                                                             100,00 punten
     • Waardeert het muzikale ontwerp
      (arrangement/compositie).
    • Music Excellence                                                            100,00 punten
     • Waardeert de kwaliteit van de muzikale
      uitvoering en de vereiste training
   • Visual Ensemble
    • Visual Ensemble Vocabulary                                          100,00 punten
     • Waardeert de kwaliteit van het visuele boek
    • Visual Ensemble Excellence                                           100,00 punten
     • Waardeert de kwaliteit van de visuele
      uitvoering van het gehele korps en/of delen
      van het korps en de vereiste training
   • Visual Performance
    • Visual Performance Vocabulary                                    100,00 punten
     • Waardeert de kwaliteit van het visuele boek
    • Visual Performance Excellence                                     100,00 punten
     • Waardeert de kwaliteit van de visuele
      uitvoering van het individu binnen het korps
      en de vereiste training
 1. De punten worden gegeven in hele cijfers en afgerond op 2 cijfers achter de komma. Voor de caption Music Performance worden de scores bij elkaar opgeteld en gemiddeld. Ieder onderdeel heeft daarmee hetzelfde gewicht.
 2. De maximale totaalscore komt als volgt tot stand:

 

 

Jurylid

 

Caption

Subcaption

Totaal subcaption

Gemiddeld caption

 

 

Vocabulary

Excellence

 

 

 

 

 

 

 

 

Music

Jurylid 1

Box

Music Ensemble

100,00

100,00

200,00

400,00:2 = 200,00

Jurylid 2

Veld

Music Performance 1

100,00

100,00

400,00:2 = 200,00

Jurylid 3

Veld

Music Performance 2

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual

Jurylid 4

Box

Visual Ensemble

100,00

100,00

200,00

400,00:2 = 200,00

Jurylid 5

Veld

Visual Performance

100,00

100,00

200,00

 

Subtotaalscore

400,00 punten

Delen door 4

100,00 punten

-/- strafpunten (eventueel)

000,00 punten

Totaalscore (maximaal)

100,00 punten

 

 1. Alle door de jury toegekende punten worden opgeteld door de wedstrijdleider. De score wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma. De wedstrijdleider registreert de eventuele strafpunten en brengt deze in mindering op de totaalscore.
 2. De ingevulde puntenlijsten en de puntenverzamelstaat worden tijdens de prijsuitreiking uitgereikt aan ieder korps.
 3. De door de jury ingesproken verslagen worden zo snel mogelijk na het optreden beschikbaar gesteld aan de korpsen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de nabespreking.
 4. Het korps is zelf verantwoordelijk voor de apparatuur om de ingesproken verslagen af te kunnen luisteren. De organisatie zal bij het bekendmaken van de wedstrijd aangeven op welke wijze de ingesproken verslagen worden verspreid (cd, usb-stick, te downloaden etc.).

 

Artikel 8: Cijfermatrix

 1. Het toekennen van de scores door de juryleden vindt plaats op basis van de criteria die zijn verdeeld over 5 boxen. Deze criteria worden in het Jurymanual omschreven. Iedere box is in 3 sectoren te verdelen te weten hoog, midden en laag.
 2. De juryleden passen het principe van Ranking & Rating toe per subcaption. Waardoor er ook een ranking per subcaption ontstaat.
 3. Een score wordt gegeven wanneer een korps voldoet aan de criteria binnen de subcaptions. Scores toegekend in box 3 worden doorgaans toegekend aan korpsen met een standaard of gemiddelde prestatie tijdens vergelijkbare evenementen.
 4. De cijfermatrix:

Box 1

Box 2

Box 3

Box 4

Box 5

Ervaren

Ontdekken

Weten

Begrijpen

Toepassen

0 – 39,99

40,00 – 59,99

60,00 – 79,99

80,00 – 89,99

90,00 – 100,00

Artikel 9: Tijdslimieten

 

 1. Er gelden 2 tijdslimieten:
  1. Performancetijd
  2. Intervaltijd
  3. De performancetijd is de tijdsduur waarbinnen het korps beoordeeld wordt. Deze is vastgesteld in artikel 03, lid 4 van dit reglement.
 1. De intervaltijd is de totale tijd die het korps op het wedstrijdveld mag staan. Dit is dus inclusief de op- en afmars. De intervaltijd is als volgt:
  Kidsklasse                   10 minuten
  Juniorklasse                12 minuten
  Starklasse                   12 minuten
  Championshipklasse  12 minuten

  Op basis van deze intervaltijden zal het tijdsschema van de marswedstrijd worden gemaakt. De tijdsmeting van de intervaltijd start bij het betreden van het eerste korpslid van het wedstrijdoppervlak na het startsein van de organisatie en het stopt, zodra het laatste lid het wedstrijdoppervlak heeft verlaten.
 2. Bij tijdsonderschrijding en tijdsoverschrijding van de performancetijd en/of tijdsoverschrijding van de intervaltijd zal er door de wedstrijdsecretaris een penalty worden gegeven van 0,05 punt per seconde.
 3. De intervaltijd wordt voorafgegaan door een meldtijd en een starttijd. De meldtijd is het tijdstip waarop het korps zich als geheel moet melden in formatie bij de startlijn. Dit is de plek van waar de opmars zal starten voor het optreden.
  De starttijd is het tijdstip waarop het marsoptreden zal starten.
 4. Indien het korps zich niet op tijd meldt bij de startlijn, is de sanctie als volgt:
  1. -1,00 punten voor het te laat melden tussen de 1 en 3 minuten;
  2. -2,00 punten voor het te laat melden tussen de 3 en 5 minuten;
  3. -3,00 punten voor het te laat melden tussen de 5 en 7 minuten.
 5. Na maximaal 7 minuten te laat aan de startlijn melden, zal de plek voor het optreden vervallen en wordt er doorgegaan met het volgende korps.
 6. De wedstrijdleider mag op de dag zelf het geplande optreden naar achteren schuiven (later tijdstip), indien de omstandigheden dit vragen, met de verplichting, de desbetreffende vereniging(en) hiervan tijdig op de hoogte te brengen.
 7. De wedstrijdleider mag een korps op de dag zelf vragen eerder te starten dan gepland, maar kan dit niet verplichten.

Artikel 10: Het parcours

 1. Het parcours is een op een binnenveld uitgezet parcours. De organisatie van de marswedstrijd zal dit ruim voor de wedstrijd bekend maken en de exacte maatvoering aan de deelnemers communiceren. De maatvoering van het parcours is dusdanig dat een afstand van minimaal 400 meter (behalve in de kids- en jeugdklasses) kan worden afgelegd.
 2. Het parcours wordt uitgezet conform bijlage 1.
 3. De korpsen zijn vrij in het kiezen van de vorm voor het uitvoeren van de exercitieverrichtingen, met dien verstande dat het korps eerst de eerste strekkende lengte van het korps ca. 80 meter loopt, het korps daarna een wending naar links maakt en een strekkende breedte van het binnenveld van het parcours aflegt, zie bijlage 1. Vanaf daar is het korps vrij om verder het parcours te kiezen, mits gevraagde manoeuvres worden uitgevoerd in een zelf te bepalen volgorde. Voorwaarde is dat het korps zich in een continue voorwaartse richting voortbeweegt, zonder daarbij collectieve stops te maken of collectief de pas te markeren. Het halt houden vlak vóór het einde van het parcours is een verplichte exercitieverrichting.
 4. De volgende manoeuvres moeten minimaal gedemonstreerd worden:
  1. Wending naar links
  2. Counter

Deze manoeuvres mogen op verschillende manieren worden uitgevoerd in een zelf te bepalen volgorde. Van iedere manoeuvres moet er minimaal 1 variant worden gedemonstreerd waarbij aangetekend dat de wending naar links aan het begin van het parcours meetelt in het aantal manoeuvres. Een manoeuvre die niet wordt uitgevoerd zal leiden tot diskwalificatie.

 1. Een paar meter voor het eind van het parcours moet er door het gehele korps halt worden gehouden zonder te stoppen met musiceren, zie bijlage 1. Na minimaal 8 en maximaal 20 seconden moet het korps door de tamboermaître weer collectief in beweging gezet worden en in een voorwaartse beweging gebracht worden richting de eindlijn. Indien dit verplichte deel niet wordt uitgevoerd leidt dit tot diskwalificatie. Het jury Visual Ensemble is belast met de controle hierop.
 1. Zodra het eerste rot de eindlijn passeert, stopt de beoordeling en zal het korps via de kortste weg het wedstrijdoppervlak verlaten met inachtneming van de intervaltijd.
 2. Wanneer korpsen, tijdens het parcours, anders dan aan het eind, collectief halthouden of collectief de pas markeren tijdens het parcours, wordt 0,50 punt per overtreding in mindering gebracht op het eindtotaal. Het jurylid Visual Ensemble is belast met de controle hierop.
 3. Wanneer korpsen, tijdens het parcours zich niet voortbewegen in een continue voorwaartse richting wordt 0,50 punt per overtreding in mindering gebracht op het eindtotaal. Het jurylid Visual Ensemble is belast met de controle hierop.
 4. Korpsen zijn verplicht binnen de lijnen van het parcours te blijven. Wanneer leden van een korps zich buiten de lijnen begeven, wordt per lid dat buiten de lijn beweegt 0,10 punt in mindering gebracht op het eindtotaal. Het jurylid Visual Performance is belast met de controle hierop.

Artikel 11: Het optreden

Het optreden bestaat achtereenvolgens uit:

 1. De opmars (zonder beoordeling):
  Het deelnemende korps marcheert na het teken van de organisatie op (hier start de intervaltijd), al dan niet met muziek, en neemt de startpositie in via de snelst mogelijke route. Vervolgens presenteert het korps zich voor de uitvoering van de mars.
 1. De startprocedure:
  De speaker vraagt: “Is de jury klaar?”. Nadat alle juryleden dit door handopsteken hebben bevestigd, vraagt de speaker: “Is het korps klaar?”. Na de groet van de tamboermaître zegt de speaker: “(Naam van het korps), start uw optreden!”
  De tijdmeting van de performancetijd start direct na de 1e noot, kreet of 1e beweging van het korps of een individu van dat korps.
 2. De uitvoering:
  De uitvoering van de mars begint vanaf de startstreep met het afleggen van de gehele strekkende lengte van het parcours en een wending naar links, gevolgd door het afleggen van de gehele strekkende breedte van het parcours. Vanaf dat punt is het afleggen van een parcours vrij, in de zin van af te leggen route mits in het parcours minimaal één counter is opgenomen en er wordt uitgekomen bij de aangegeven eindstreep. Ruim vóór de eindstreep moet het gehele korps halthouden, zonder voorafgaand pas markeren, terwijl de muziek door gaat. Na minimaal 8 tot maximaal 20 seconden zet de tamboermaître het korps weer in voorwaartse beweging, over de eindstreep. Verder is het korps vrij in muziek, exercitie, formaties etc.
 3. De beëindiging:
  Het eerste rot van het korps passeert de eindstreep, binnen de maximale performance tijd van 8 minuten, en hier stopt de jurering en de performancetijd.
 4. De afmars (zonder beoordeling):
  Na het passeren van de eindstreep door het eerste rot, marcheert het korps, al dan niet met muziek, af. Het korps kiest de kortst mogelijke route om het wedstrijdoppervlak te verlaten. Zodra het laatste lid het wedstrijdoppervlak heeft verlaten, stopt de intervaltijd.

 

Artikel 12: Plaatstoekenning

 

 1. De korpsen krijgen een score van de jury. Deze score bepaalt de plaats in de eindrangschikking, de zogenaamde ranking.
 2. Ieder deelnemend korps (ongeacht de klasse) krijgt een certificaat van deelname met zijn score daarop vermeld.
 3. Er wordt in alle klassen alleen met ranking gewerkt.

 

Artikel 13: Bekendmaking resultaten

 1. De bekendmaking van de resultaten zal per klasse gebeuren in de volgorde (mits de klasse is vertegenwoordigd):
 1. Kidsklasse;
 2. Indien er extra prijzen in een klasse worden gegeven door de wedstrijdorganisatie zullen deze worden bekendgemaakt na de bekendmaking van die betreffende klasse.
  1. Juniorklasse;
  2. Starklasse;
  3. Championshipklasse.
 1. De bekendmaking van de resultaten zal, per klasse, in volgorde van de ranking plaatsvinden. De volgorde is van de laagste naar de hoogste score.

Artikel 14: De nabespreking

 1. De nabespreking is een gesprek tussen juryleden en het instructieteam van het korps.
 2. De nabespreking vindt aansluitend op of al tijdens de prijsuitreiking plaats.
 3. De duur van de nabespreking is minimaal 3 minuten en maximaal 15 minuten per korps/caption, hetgeen door de organisatie wordt bepaald in overleg met de juryvoorzitter. Aan het begin van de wedstrijd zal worden gemeld, hoe lang de nabespreking per korps zal duren en waar deze zal plaatsvinden.
 4. De nabespreking moet door de wedstrijdorganisatie worden aangeboden; dit is een recht van de korpsen. Een nabespreking wordt standaard aangeboden, tenzij anders vermeld.
  Het starttijdstip van de nabespreking moet worden opgenomen in het draaiboek voor de deelnemende korpsen. Het niet aanbieden van een nabespreking mag alleen om zwaarwegende redenen.
 5. De deelnemende korpsen dienen voorafgaand aan de wedstrijd (niet op de dag zelf) aan te geven of ze gebruik willen maken van de nabespreking, zodat de wedstrijdleider en juryvoorzitter de gesprekken kunnen inplannen. Indien dit niet van tevoren is aangegeven, is er geen automatisch recht op een nabespreking. De juryvoorzitter zal in samenspraak met de wedstrijdleider bepalen of het korps alsnog zal worden toegelaten tot de nabespreking, op welk tijdstip, waar het zal plaatsvinden en wat de duur van het gesprek zal zijn. Dit kan afwijken van de duur en tijden van de overige korpsen in de nabespreking.
 6. Indien er geen nabespreking is, zal dit bij de bekendmaking van de wedstrijd moeten worden vermeld, zodat korpsen op basis hiervan kunnen bepalen of ze al dan niet willen deelnemen.
 7. Indien de nabespreking niet wordt aangeboden en het is niet van tevoren aangekondigd zoals vermeld in artikel 14, lid 4 en lid 6, heeft het deelnemende korps het recht zijn deelname te annuleren zonder consequentie(s).

Artikel 15: Algemene sancties

 

 1. Indien een korps niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement, zijn de volgende sancties van toepassing:
  1. Het korps wordt door de wedstrijdleider van deelname uitgesloten.
  2. Het korps wordt door de wedstrijdleider gediskwalificeerd.
  3. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, besluit de wedstrijdleider, zo nodig in overleg met de juryvoorzitter over eventuele sancties. Dit kan variëren van een waarschuwing tot en met diskwalificaties.

 

Artikel 16: Overige bepalingen

Aan een wedstrijd kunnen korpsen van verenigingen deelnemen die aan alle verplichtingen ten opzichte van de wedstrijdorganisatie hebben voldaan.

Artikel 17: Inwerkingtreding

 

Dit reglement is gebaseerd op het nationaal reglement. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de KNMO met betrekking tot dit reglement. Dit reglement is enkel van toepassing op de Marching & Music Contest “Concours Schiedam”. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

 

 

Verklarende woordenlijst en begripsbepaling

 

Repertoire

De inhoud die je tot je beschikking hebt. Dit kunnen de gekozen werken voor de wedstrijd of de inhoud van het visuele boek zijn, ook wel Vocabulary genoemd.

Klasse

Voorheen Divisie

Vocabulary

De inhoud die je tot je beschikking hebt. Dit kunnen de gekozen werken voor de wedstrijd of de inhoud van het visuele boek zijn ook wel Repertoire genoemd.

Accountability

Rekenschap. Het commentaar moet in lijn liggen met de gegeven score door het jurylid

Derived Achievement

De samenhang in (waardering van het) resultaat

Vijf stappen van Leren:

 • -  Experience
 • -  Discover
 • -  Know
 • -  Understand
 • -  Apply

De vijf stappen van leren
Ervaren (je komt ermee in aanraking)
Ontdekken (je gaat ontdekken wat de ingrediënten zijn die de ervaring bepalen)
Weten (je weet nu wat het is dat je hebt ervaren en welke ingrediënten erbij horen)
Begrijpen (je begrijpt de ingrediënten die leiden tot de ervaring en wat je moet doen om ze te beïnvloeden) Toepassen (Je laat zien hoe je de ingrediënten kunt creëren om de ervaring positief te laten zijn; je staat boven de materie)

 

Jury Manual

 

Handleiding voor het juryteam

Ranking

 

Orde in plaatsing op basis van de score in punten

Consistentie

Met elkaar in overeenstemming zijn, een bepaald stijlelement consequent toepassen.

Uniformiteit

Gelijkheid in uitvoering

 [1] Met ‘gewaarmerkte partituur’ wordt bedoeld dat in geval van een arrangement op maat op de partituur door de arrangeur met een paraaf wordt aangegeven dat dit arrangement inderdaad van zijn/haar hand is en door de vereniging met toestemming wordt gebruikt.

 

Reglementen stilstaand optreden

Marching & Show Contest “Concours Schiedam”

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemene begrippen en bepalingen. 3

Artikel 2: Klasse-indeling. 4

Artikel 3: De uitvoering. 4

Artikel 4: Wedstrijdoppervlak. 5

Artikel 5: De onderdelen van jurering. 5

Artikel 6: Het juryteam.. 5

Artikel 7: De captions. 6

Artikel 8: Cijfermatrix. 7

Artikel 9: Tijdslimieten. 7

Artikel 10: De wedstrijdlocatie. 8

Artikel 11: Het optreden. 8

Artikel 12: Plaatstoekenning. 9

Artikel 13: Bekendmaking resultaten. 9

Artikel 14: De nabespreking. 9

Artikel 15: Algemene sancties. 9

Artikel 16: Overige bepalingen. 10

Artikel 17: Inwerkingtreding. 10

Verklarende woordenlijst en begripsbepaling. 11

 

 

 

Artikel 1: Algemene begrippen en bepalingen

 

 1. Organisator

De organisator van een wedstrijd:

 1. De organisatie Stichting Concours Schiedam met toestemming van de provinciale bond ‘ Zuid-Hollandse Bond voor Muziekverenigingen (ZHBM).

 

 1. Vereniging

Een muziekvereniging, bestaande uit een of meerdere onderdelen, die bij een provinciale of regionale bond is aangesloten.

 

 1. Korps/corps

Vereniging of onderdeel van een vereniging.

 

 1. Wedstrijd ‘stilstaand optreden marskorpsen’

De wedstrijd waarop dit reglement van toepassing is.

 

 1. Klasse-indeling

De indeling van korpsen naar het niveau waarop de korpsen aan een wedstrijd kunnen deelnemen.

 

 1. Wedstrijdleider/wedstrijdsecretariaat

Degenen die door de organisator zijn belast met de leiding van de wedstrijd.

 

 1. Wedstrijdregistratie

De registratie door Stichting Concours Schiedam inzake de wedstrijdresultaten van de bij de bonden aangeslotenen, waarin wordt vermeld:

 1. De naam van de vereniging;
 2. De data waarop aan de wedstrijd is deelgenomen;
 3. De klasse waarin aan de wedstrijd is deelgenomen;
 4. Het soort wedstrijd waaraan is deelgenomen;
 5. De uitgevoerde werken;
 6. De behaalde resultaten.

 

 1. Het juryteam

Deskundigen, van wie de namen voorkomen op een door de KNMO vastgestelde lijst van juryleden voor de betreffende soort wedstrijd.

 

 

Artikel 2: Klasse-indeling

 1. Korpsen kunnen deelnemen in de volgende klassen:
  1. Kidsklasse;
  2. Juniorklasse;
  3. Starklasse;
  4. Championshipklasse.
 2. De Kidsklasse en de Juniorklasse zijn Jeugdklasses waarin Jeugdkorpsen kunnen uitkomen. Daarmee zijn deze beide klasses leeftijdsgebonden.
 3. Leidend voor de indeling binnen de Kids- en Juniorklasse is de leeftijd van het oudste deelnemende lid aan het optreden inclusief de Tamboer-Maitre/Drum Major/Dirigent op 31 december van het betreffende jaar.
 4. De Kidsklasse bestaat uit leden met een maximumleeftijd van 11 jaar op 31 december van het betreffende jaar; er is geen minimumleeftijd.
 5. De Juniorklasse kent een maximumleeftijd van 16 jaar op 31 december van het betreffende jaar; er is geen minimumleeftijd.
 6. Jeugdkorpsen zijn ook vrij om deel te nemen in de Star- en Championshipklasse.
 7. Voor de Star- en Championshipklasse zijn karakteristieken beschreven op basis waarvan het korps een keuze kan maken om in te schrijven in de klasse die het best bij hen past.
 8. De Starklasse is bedoeld voor korpsen met spelers met een basis- tot en met gemiddeld niveau, te vergelijken met een gemiddeld niveau van het landelijk muziekdiploma A/B.
 9. De Championshipklasse is bedoeld voor korpsen met spelers met een gevorderd tot en met vergevorderd niveau, te vergelijken met het landelijk muziekdiploma C en hoger.
 10. Er zijn geen promotie- of degradatiecriteria op basis van scores.
 11. Het juryteam kan tijdens een ‘stilstaand optreden marskorpsen’ een korps adviseren in een andere klasse uit te komen; het korps is vrij in de keuze om het advies op te volgen.

Artikel 3: De uitvoering

 1. Er zijn geen verplichte werken voorgeschreven. De uitvoering wordt beoordeeld zoals deze zich tijdens het optreden manifesteert.
 2. Het korps zal via een korte opmars - naar keuze met of zonder muziek - een formatie vormen die geschikt is voor ‘het stilstaande optreden ́ voor het jurypodium. De opmars wordt niet muzikaal beoordeeld, maar is wel onderdeel van de algehele presentatie.
 3. Voor het te beoordelen gedeelte (zie artikel 09) gelden de volgende tijdslimieten:

a)      voor de Kidsklasse minimaal 3 minuten en maximaal 6 minuten;

b)      voor de Juniorklasse minimaal 4 minuten maximaal 8 minuten;

c)      voor de Starklasse minimaal 5 minuten en maximaal 10 minuten;

d)      voor de Championshipklasse minimaal 5 minuten en maximaal 10 minuten.

 1. Er dienen 3 originele of gewaarmerkte partituren[1] te worden aangeleverd, minimaal 1 uur voorafgaand aan de starttijd van het eerste korps op de wedstrijd, zodat het juryteam deze kan inzien voorafgaande aan de wedstrijd.
 2. Na de uitvoering van het te beoordelen ́stilstaande optreden ́ vormt het korps een (mars) formatie waarmee het – naar keuze met of zonder muziek – het wedstrijdoppervlak verlaat via de kortst mogelijke weg met inachtneming van de intervaltijd. Deze afmars wordt niet muzikaal beoordeeld.

Artikel 4: Wedstrijdoppervlak

 1. Een wedstrijd ‘stilstaand optreden’ wordt bij voorkeur gehouden op dezelfde locatie als de marswedstrijd die bij hetzelfde ‘event’ worden gehouden.
 2. Het wedstrijdoppervlak heeft een minimale afmeting van 30 x 30 meter en heeft aan één zijde een jurypodium. Het korps vormt een formatie waarbij de voorste muzikant minimaal op 7 meter afstand van de jury is en maximaal 15 meter.
 3. Het wedstrijdoppervlak is toegankelijk voor een op- en afmars.

Artikel 5: De onderdelen van jurering

 

 1. Er is 1 hoofdgroep en daarbinnen zijn er totaal 2 Captions (juryonderdelen):

 

 • Music                                                                              200,00 punten
  • Music Ensemble
  • Music Performance
 1. Iedere music caption bestaat uit twee subcaptions die gebaseerd zijn op het WAT en het HOE, oftewel Vocabulary/Repertoire en Excellence. Het wordt gebaseerd op enerzijds de inhoud en benodigde training (het WAT), en anderzijds op de uitvoering (het HOE). Hierbij wordt altijd gekeken naar de balans tussen het WAT en het HOE; de zogenaamde derived achievement. Music waardeert zowel de constructie als de uitvoering van het totale muziekboek.
  1. De algehele presentatie en discipline zijn impliciet onderdeel de indruk die het korps maakt, hieronder wordt verstaan, de correctheid van de (vorming van) formatie en speelhouding, de uniformering, verzorging instrumentarium etc.

Artikel 6: Het juryteam

 1. Het juryteam bestaat uit 3 juryleden. In de jury zijn verschillende specialismen vertegenwoordigd, waaronder in ieder geval een slagwerkspecialist. Een van de 3 aangestelde juryleden zal worden benoemd als juryvoorzitter voor de wedstrijd.
 2. De jury zal de beoordeling uitvoeren vanaf een plek op een podium waarbij er een vrij zicht over het totale korps is.
 3. Alle juryleden geven een ingesproken verslag van het optreden plus schriftelijk een cijfer op de beoordelingsstaat van het betreffende onderdeel.
 4. De uitspraak van de jury is bindend en onherroepelijk.

Artikel 7: De captions

 

 1. Er is 1 caption en er zijn 2 sub-captions:

 

 • Music Repetoire                                                                         100,00 punten
  • Waardeert het muzikale ontwerp

(arrangement/compositie).

 • Music Excellence                                                                        100,00 punten
  • Waardeert de kwaliteit van de muzikale uitvoering

en de vereiste training

 1. De punten worden gegeven in hele cijfers en afgerond op 2 cijfers achter de komma. Voor de caption Music Performance worden de scores bij elkaar opgeteld en gemiddeld. Ieder onderdeel heeft daarmee hetzelfde gewicht.
 2. De maximale totaalscore komt als volgt tot stand:

 

 

Jurylid

 

Caption

Subcaption

Totaal subcaption

Gemiddeld caption

 

 

Vocabulary

Excellence

 

 

 

 

 

 

 

 

Music

Jurylid 1

Podium

Music

100,00

100,00

200,00

200/2=100 max

Jurylid 2

Podium

Music

100,00

100,00

200,00

200/2=100 max

Jurylid 3

Podium

Music

100,00

100,00

200,00

200/2=100 max

 

Subtotaalscore Music

300,00 punten

Delen door 3

100,00 punten

-/- strafpunten (eventueel)

000,00 punten

Totaalscore (maximaal)

100,00 punten

 

 1. Alle door de jury toegekende punten worden opgeteld door de wedstrijdleider. De score wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma. De wedstrijdleider registreert de eventuele strafpunten en brengt deze in mindering op de totaalscore.
 2. De ingevulde puntenlijsten en de puntenverzamelstaat worden tijdens de prijsuitreiking uitgereikt aan ieder korps.
 3. De door de jury ingesproken verslagen worden zo snel mogelijk na het optreden beschikbaar gesteld aan de korpsen.
 4. Het korps is zelf verantwoordelijk voor de apparatuur om de ingesproken verslagen af te kunnen luisteren. De organisatie zal bij het bekendmaken van de wedstrijd aangeven op welke wijze de ingesproken verslagen worden verspreid (cd, usb-stick, te downloaden etc.).

 

 

 

Artikel 8: Cijfermatrix

 

 1. Het toekennen van de scores door de juryleden vindt plaats op basis van de criteria die zijn verdeeld over 5 boxen. Deze criteria worden in het Jurymanual omschreven. Iedere box is in 3 sectoren te verdelen te weten hoog, midden en laag.
 2. De juryleden passen het principe van Ranking & Rating toe per subcaption. Waardoor er ook een ranking per subcaption ontstaat.
 3. Een score wordt gegeven wanneer een korps voldoet aan de criteria binnen de subcaptions. Scores toegekend in box 3 worden doorgaans toegekend aan korpsen met een standaard of gemiddelde prestatie tijdens vergelijkbare evenementen.
 4. De cijfermatrix:

Box 1

Box 2

Box 3

Box 4

Box 5

Ervaren

Ontdekken

Weten

Begrijpen

Toepassen

0 – 39,99

40,00 – 59,99

60,00 – 79,99

80,00 – 89,99

90,00 – 100,00

Artikel 9: Tijdslimieten

 

 1. Er gelden 2 tijdslimieten:
  1. Performancetijd
  2. Intervaltijd
  3. De performancetijd is de tijdsduur waarbinnen het korps beoordeeld wordt. Deze is vastgesteld in artikel 03, lid 5 van dit reglement.
 1. De intervaltijd is de totale tijd die het korps op het wedstrijdveld mag staan. Dit is dus inclusief de op- en afmars. De intervaltijd is als volgt:
  Kidsklasse                   10 minuten
  Juniorklasse                12 minuten
  Starklasse                   16 minuten
  Championshipklasse  16 minuten

  Op basis van deze intervaltijden zal het tijdsschema van de wedstrijd ‘stilstaand optreden’ worden gemaakt. De tijdsmeting van de intervaltijd start bij het betreden van het eerste korpslid van het wedstrijdoppervlak na het startsein van de organisatie en het stopt, zodra het laatste lid het wedstrijdoppervlak heeft verlaten.
 2. Bij tijdsonderschrijding en tijdsoverschrijding van de performancetijd en/of tijdsoverschrijding van de intervaltijd zal er door de wedstrijdsecretaris een penalty worden gegeven van 0,05 punt per seconde.
 3. De intervaltijd wordt voorafgegaan door een meldtijd en een starttijd. De meldtijd is het tijdstip waarop het korps zich als geheel moet melden in formatie bij de startlijn. Dit is de plek van waar de opmars zal starten voor het optreden.
  De starttijd is het tijdstip waarop het marsoptreden zal starten.
 4. Indien het korps zich niet op tijd meldt bij de startlijn, is de sanctie als volgt:
  1. -1,00 punten voor het te laat melden tussen de 1 en 3 minuten;
  2. -2,00 punten voor het te laat melden tussen de 3 en 5 minuten;
  3. -3,00 punten voor het te laat melden tussen de 5 en 7 minuten.
 5. Na maximaal 7 minuten te laat aan de startlijn melden, zal de plek voor het optreden vervallen en wordt er doorgegaan met het volgende korps.
 6. De wedstrijdleider mag op de dag zelf het geplande optreden naar achteren schuiven (later tijdstip), indien de omstandigheden dit vragen, met de verplichting, de desbetreffende vereniging(en) hiervan tijdig op de hoogte te brengen.
 7. De wedstrijdleider mag een korps op de dag zelf vragen eerder te starten dan gepland, maar kan dit niet verplichten.

Artikel 10: De wedstrijdlocatie

 1. Het ‘stilstaande optreden’ wordt verzorgd op een vlak terrein van minimaal 30 x 30 meter, met aan één zijde een podium/tribune waarop de jury kan plaatsnemen.
 2. Het terrein is toegankelijk voor een op- en afmars van een korps.
 3. Het wedstrijdoppervlak bevindt zich op of nabij de locatie waarop ook de marswedstrijd plaatsvindt, tenzij er vanwege akoestiek of logistiek moet worden gekozen voor een ander terrein of locatie (zie artikel 5).

Artikel 11: Het optreden

Het optreden bestaat achtereenvolgens uit:

 1. De opmars (zonder beoordeling):
  het deelnemende korps marcheert na het teken van de organisatie op (hier start de intervaltijd), al dan niet met muziek, en vormt via de snelst mogelijke route een formatie die geschikt is voor het ‘stilstaand optreden’.
  Direct bij het opkomen van het korps kunnen eventuele extra instrumenten en een dirigentenbok worden toegevoegd. Het aangeven van dergelijke instrumenten – door anderen dan de spelende leden - vormt onderdeel van de totale intervaltijd. Vervolgens presenteert het korps zich voor de uitvoering.
 2. De startprocedure:
  de speaker vraagt: “Is de jury klaar?”. Nadat alle juryleden dit door handopsteken hebben bevestigd, vraagt de speaker: “Is het korps klaar?” Na de groet van de tamboermaître zegt de speaker: “(Naam van het korps), start uw optreden!”
  De tijdmeting van de performancetijd start direct na de 1e noot, kreet of 1e beweging van het korps of een individu van dat korps.
 3. De uitvoering:
  de uitvoering van het ‘stilstaande optreden’ is vrij. Elektronische instrumenten zijn niet toegestaan. Decorstukken of andere ‘props’ (vlaggen, borden, etc.) zijn niet toegestaan. Strijkinstrumenten zijn niet toegestaan. Op het gebruik van niet toegestane instrumenten staat een penalty van 1,0 punt per instrument tot en met diskwalificatie. Dit wordt besloten door de wedstrijdleider in overleg met de juryvoorzitter. De controle op het instrumentarium ligt bij de wedstrijdleider. Juryleden kunnen aan de wedstrijdleider de door hun waargenomen niet toegestane instrumenten aangeven.
 4. De beëindiging:
  De muzikale beoordeling stopt bij de laatste noot van het muziekstuk, waarna de tamboermaître of dirigent zich afmeldt bij de jury. Dan stopt de performancetijdmeting.
 5. De afmars (zonder beoordeling):
  De tamboermaître geeft zelf het teken om af te marcheren waarna het korps het wedstrijdvlak marcherend verlaat via de kortste weg al dan niet met muziek. Tijdens het afmarcheren worden tevens alle additionele slagwerkinstrumenten afgevoerd. Zodra de laatste deelnemer of het laatste instrument (welke laatste is) het wedstrijdoppervlak heeft verlaten stopt de intervaltijd.

Artikel 12: Plaatstoekenning

 

 1. De korpsen krijgen een score van de jury. Deze score bepaalt de plaats in de eindrangschikking, de zogenaamde ranking.
 2. Ieder deelnemend korps (ongeacht de klasse) krijgt een certificaat van deelname met zijn score daarop vermeld.
 3. Er wordt in alle klassen alleen met ranking gewerkt.

 

Artikel 13: Bekendmaking resultaten

 1. De bekendmaking van de resultaten zal per klasse gebeuren in de volgorde (mits de klasse is vertegenwoordigd):
 1. Kidsklasse;
 2. Indien er extra prijzen in een klasse worden gegeven door de wedstrijdorganisatie zullen deze worden bekendgemaakt na de bekendmaking van die betreffende klasse.
  1. Juniorklasse;
  2. Starklasse;
  3. Championshipklasse.
 1. De bekendmaking van de resultaten zal, per klasse, in volgorde van de ranking plaatsvinden. De volgorde is van de laagste naar de hoogste score.

Artikel 14: De nabespreking

 

 1. De focus bij de nabespreking ligt op de marswedstrijden. Bij de nabespreking kan een korps uiteraard ook spreken over het stilstaande optreden.

 

Artikel 15: Algemene sancties

 

 1. Indien een korps niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement, zijn de volgende sancties van toepassing:
  1. Het korps wordt door de wedstrijdleider van deelname uitgesloten.
  2. Het korps wordt door de wedstrijdleider gediskwalificeerd.
  3. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, besluit de wedstrijdleider, zo nodig in overleg met de juryvoorzitter over eventuele sancties. Dit kan variëren van een waarschuwing tot en met diskwalificaties.

 

Artikel 16: Overige bepalingen

Aan een wedstrijd kunnen korpsen van verenigingen deelnemen die aan alle verplichtingen ten opzichte van de wedstrijdorganisatie hebben voldaan.

Artikel 17: Inwerkingtreding

 

Dit reglement is gebaseerd op het nationaal reglement. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de KNMO met betrekking tot dit reglement. Dit reglement is enkel van toepassing op de Marching & Music Contest “Concours Schiedam”. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

 

 

Verklarende woordenlijst en begripsbepaling

 

Repertoire

De inhoud die je tot je beschikking hebt. Dit kunnen de gekozen werken voor de wedstrijd of de inhoud van het visuele boek zijn, ook wel Vocabulary genoemd.

Klasse

Voorheen Divisie

Vocabulary

De inhoud die je tot je beschikking hebt. Dit kunnen de gekozen werken voor de wedstrijd of de inhoud van het visuele boek zijn ook wel Repertoire genoemd.

Accountability

Rekenschap. Het commentaar moet in lijn liggen met de gegeven score door het jurylid

Derived Achievement

De samenhang in (waardering van het) resultaat

Vijf stappen van Leren:

 • -  Experience
 • -  Discover
 • -  Know
 • -  Understand
 • -  Apply

De vijf stappen van leren
Ervaren (je komt ermee in aanraking)
Ontdekken (je gaat ontdekken wat de ingrediënten zijn die de ervaring bepalen)
Weten (je weet nu wat het is dat je hebt ervaren en welke ingrediënten erbij horen)
Begrijpen (je begrijpt de ingrediënten die leiden tot de ervaring en wat je moet doen om ze te beïnvloeden) Toepassen (Je laat zien hoe je de ingrediënten kunt creëren om de ervaring positief te laten zijn; je staat boven de materie)

 

Jury Manual

 

Handleiding voor het juryteam

Ranking

 

Orde in plaatsing op basis van de score in punten

Consistentie

Met elkaar in overeenstemming zijn, een bepaald stijlelement consequent toepassen.

Uniformiteit

Gelijkheid in uitvoering

 [1] Met ‘gewaarmerkte partituur’ wordt bedoeld dat in geval van een arrangement op maat op de partituur door de arrangeur met een paraaf wordt aangegeven dat dit arrangement inderdaad van zijn/haar hand is en door de vereniging met toestemming wordt gebruikt.

 

Reglementen stilstaand optreden

Marching & Show Contest “Concours Schiedam”

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemene begrippen en bepalingen. 3

Artikel 2: Klasse-indeling. 4

Artikel 3: De uitvoering. 4

Artikel 4: Wedstrijdoppervlak. 5

Artikel 5: De onderdelen van jurering. 5

Artikel 6: Het juryteam.. 5

Artikel 7: De captions. 6

Artikel 8: Cijfermatrix. 7

Artikel 9: Tijdslimieten. 7

Artikel 10: De wedstrijdlocatie. 8

Artikel 11: Het optreden. 8

Artikel 12: Plaatstoekenning. 9

Artikel 13: Bekendmaking resultaten. 9

Artikel 14: De nabespreking. 9

Artikel 15: Algemene sancties. 9

Artikel 16: Overige bepalingen. 10

Artikel 17: Inwerkingtreding. 10

Verklarende woordenlijst en begripsbepaling. 11

 

 

 

Artikel 1: Algemene begrippen en bepalingen

 

 1. Organisator

De organisator van een wedstrijd:

 1. De organisatie Stichting Concours Schiedam met toestemming van de provinciale bond ‘ Zuid-Hollandse Bond voor Muziekverenigingen (ZHBM).

 

 1. Vereniging

Een muziekvereniging, bestaande uit een of meerdere onderdelen, die bij een provinciale of regionale bond is aangesloten.

 

 1. Korps/corps

Vereniging of onderdeel van een vereniging.

 

 1. Wedstrijd ‘stilstaand optreden marskorpsen’

De wedstrijd waarop dit reglement van toepassing is.

 

 1. Klasse-indeling

De indeling van korpsen naar het niveau waarop de korpsen aan een wedstrijd kunnen deelnemen.

 

 1. Wedstrijdleider/wedstrijdsecretariaat

Degenen die door de organisator zijn belast met de leiding van de wedstrijd.

 

 1. Wedstrijdregistratie

De registratie door Stichting Concours Schiedam inzake de wedstrijdresultaten van de bij de bonden aangeslotenen, waarin wordt vermeld:

 1. De naam van de vereniging;
 2. De data waarop aan de wedstrijd is deelgenomen;
 3. De klasse waarin aan de wedstrijd is deelgenomen;
 4. Het soort wedstrijd waaraan is deelgenomen;
 5. De uitgevoerde werken;
 6. De behaalde resultaten.

 

 1. Het juryteam

Deskundigen, van wie de namen voorkomen op een door de KNMO vastgestelde lijst van juryleden voor de betreffende soort wedstrijd.

 

 

Artikel 2: Klasse-indeling

 1. Korpsen kunnen deelnemen in de volgende klassen:
  1. Kidsklasse;
  2. Juniorklasse;
  3. Starklasse;
  4. Championshipklasse.
 2. De Kidsklasse en de Juniorklasse zijn Jeugdklasses waarin Jeugdkorpsen kunnen uitkomen. Daarmee zijn deze beide klasses leeftijdsgebonden.
 3. Leidend voor de indeling binnen de Kids- en Juniorklasse is de leeftijd van het oudste deelnemende lid aan het optreden inclusief de Tamboer-Maitre/Drum Major/Dirigent op 31 december van het betreffende jaar.
 4. De Kidsklasse bestaat uit leden met een maximumleeftijd van 11 jaar op 31 december van het betreffende jaar; er is geen minimumleeftijd.
 5. De Juniorklasse kent een maximumleeftijd van 16 jaar op 31 december van het betreffende jaar; er is geen minimumleeftijd.
 6. Jeugdkorpsen zijn ook vrij om deel te nemen in de Star- en Championshipklasse.
 7. Voor de Star- en Championshipklasse zijn karakteristieken beschreven op basis waarvan het korps een keuze kan maken om in te schrijven in de klasse die het best bij hen past.
 8. De Starklasse is bedoeld voor korpsen met spelers met een basis- tot en met gemiddeld niveau, te vergelijken met een gemiddeld niveau van het landelijk muziekdiploma A/B.
 9. De Championshipklasse is bedoeld voor korpsen met spelers met een gevorderd tot en met vergevorderd niveau, te vergelijken met het landelijk muziekdiploma C en hoger.
 10. Er zijn geen promotie- of degradatiecriteria op basis van scores.
 11. Het juryteam kan tijdens een ‘stilstaand optreden marskorpsen’ een korps adviseren in een andere klasse uit te komen; het korps is vrij in de keuze om het advies op te volgen.

Artikel 3: De uitvoering

 1. Er zijn geen verplichte werken voorgeschreven. De uitvoering wordt beoordeeld zoals deze zich tijdens het optreden manifesteert.
 2. Het korps zal via een korte opmars - naar keuze met of zonder muziek - een formatie vormen die geschikt is voor ‘het stilstaande optreden ́ voor het jurypodium. De opmars wordt niet muzikaal beoordeeld, maar is wel onderdeel van de algehele presentatie.
 3. Voor het te beoordelen gedeelte (zie artikel 09) gelden de volgende tijdslimieten:

a)      voor de Kidsklasse minimaal 3 minuten en maximaal 6 minuten;

b)      voor de Juniorklasse minimaal 4 minuten maximaal 8 minuten;

c)      voor de Starklasse minimaal 5 minuten en maximaal 10 minuten;

d)      voor de Championshipklasse minimaal 5 minuten en maximaal 10 minuten.

 1. Er dienen 3 originele of gewaarmerkte partituren[1] te worden aangeleverd, minimaal 1 uur voorafgaand aan de starttijd van het eerste korps op de wedstrijd, zodat het juryteam deze kan inzien voorafgaande aan de wedstrijd.
 2. Na de uitvoering van het te beoordelen ́stilstaande optreden ́ vormt het korps een (mars) formatie waarmee het – naar keuze met of zonder muziek – het wedstrijdoppervlak verlaat via de kortst mogelijke weg met inachtneming van de intervaltijd. Deze afmars wordt niet muzikaal beoordeeld.

Artikel 4: Wedstrijdoppervlak

 1. Een wedstrijd ‘stilstaand optreden’ wordt bij voorkeur gehouden op dezelfde locatie als de marswedstrijd die bij hetzelfde ‘event’ worden gehouden.
 2. Het wedstrijdoppervlak heeft een minimale afmeting van 30 x 30 meter en heeft aan één zijde een jurypodium. Het korps vormt een formatie waarbij de voorste muzikant minimaal op 7 meter afstand van de jury is en maximaal 15 meter.
 3. Het wedstrijdoppervlak is toegankelijk voor een op- en afmars.

Artikel 5: De onderdelen van jurering

 

 1. Er is 1 hoofdgroep en daarbinnen zijn er totaal 2 Captions (juryonderdelen):

 

 • Music                                                                              200,00 punten
  • Music Ensemble
  • Music Performance
 1. Iedere music caption bestaat uit twee subcaptions die gebaseerd zijn op het WAT en het HOE, oftewel Vocabulary/Repertoire en Excellence. Het wordt gebaseerd op enerzijds de inhoud en benodigde training (het WAT), en anderzijds op de uitvoering (het HOE). Hierbij wordt altijd gekeken naar de balans tussen het WAT en het HOE; de zogenaamde derived achievement. Music waardeert zowel de constructie als de uitvoering van het totale muziekboek.
  1. De algehele presentatie en discipline zijn impliciet onderdeel de indruk die het korps maakt, hieronder wordt verstaan, de correctheid van de (vorming van) formatie en speelhouding, de uniformering, verzorging instrumentarium etc.

Artikel 6: Het juryteam

 1. Het juryteam bestaat uit 3 juryleden. In de jury zijn verschillende specialismen vertegenwoordigd, waaronder in ieder geval een slagwerkspecialist. Een van de 3 aangestelde juryleden zal worden benoemd als juryvoorzitter voor de wedstrijd.
 2. De jury zal de beoordeling uitvoeren vanaf een plek op een podium waarbij er een vrij zicht over het totale korps is.
 3. Alle juryleden geven een ingesproken verslag van het optreden plus schriftelijk een cijfer op de beoordelingsstaat van het betreffende onderdeel.
 4. De uitspraak van de jury is bindend en onherroepelijk.

Artikel 7: De captions

 

 1. Er is 1 caption en er zijn 2 sub-captions:

 

 • Music Repetoire                                                                         100,00 punten
  • Waardeert het muzikale ontwerp

(arrangement/compositie).

 • Music Excellence                                                                        100,00 punten
  • Waardeert de kwaliteit van de muzikale uitvoering

en de vereiste training

 1. De punten worden gegeven in hele cijfers en afgerond op 2 cijfers achter de komma. Voor de caption Music Performance worden de scores bij elkaar opgeteld en gemiddeld. Ieder onderdeel heeft daarmee hetzelfde gewicht.
 2. De maximale totaalscore komt als volgt tot stand:

 

 

Jurylid

 

Caption

Subcaption

Totaal subcaption

Gemiddeld caption

 

 

Vocabulary

Excellence

 

 

 

 

 

 

 

 

Music

Jurylid 1

Podium

Music

100,00

100,00

200,00

200/2=100 max

Jurylid 2

Podium

Music

100,00

100,00

200,00

200/2=100 max

Jurylid 3

Podium

Music

100,00

100,00

200,00

200/2=100 max

 

Subtotaalscore Music

300,00 punten

Delen door 3

100,00 punten

-/- strafpunten (eventueel)

000,00 punten

Totaalscore (maximaal)

100,00 punten

 

 1. Alle door de jury toegekende punten worden opgeteld door de wedstrijdleider. De score wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma. De wedstrijdleider registreert de eventuele strafpunten en brengt deze in mindering op de totaalscore.
 2. De ingevulde puntenlijsten en de puntenverzamelstaat worden tijdens de prijsuitreiking uitgereikt aan ieder korps.
 3. De door de jury ingesproken verslagen worden zo snel mogelijk na het optreden beschikbaar gesteld aan de korpsen.
 4. Het korps is zelf verantwoordelijk voor de apparatuur om de ingesproken verslagen af te kunnen luisteren. De organisatie zal bij het bekendmaken van de wedstrijd aangeven op welke wijze de ingesproken verslagen worden verspreid (cd, usb-stick, te downloaden etc.).

 

 

 

Artikel 8: Cijfermatrix

 

 1. Het toekennen van de scores door de juryleden vindt plaats op basis van de criteria die zijn verdeeld over 5 boxen. Deze criteria worden in het Jurymanual omschreven. Iedere box is in 3 sectoren te verdelen te weten hoog, midden en laag.
 2. De juryleden passen het principe van Ranking & Rating toe per subcaption. Waardoor er ook een ranking per subcaption ontstaat.
 3. Een score wordt gegeven wanneer een korps voldoet aan de criteria binnen de subcaptions. Scores toegekend in box 3 worden doorgaans toegekend aan korpsen met een standaard of gemiddelde prestatie tijdens vergelijkbare evenementen.
 4. De cijfermatrix:

Box 1

Box 2

Box 3

Box 4

Box 5

Ervaren

Ontdekken

Weten

Begrijpen

Toepassen

0 – 39,99

40,00 – 59,99

60,00 – 79,99

80,00 – 89,99

90,00 – 100,00

Artikel 9: Tijdslimieten

 

 1. Er gelden 2 tijdslimieten:
  1. Performancetijd
  2. Intervaltijd
  3. De performancetijd is de tijdsduur waarbinnen het korps beoordeeld wordt. Deze is vastgesteld in artikel 03, lid 5 van dit reglement.
 1. De intervaltijd is de totale tijd die het korps op het wedstrijdveld mag staan. Dit is dus inclusief de op- en afmars. De intervaltijd is als volgt:
  Kidsklasse                   10 minuten
  Juniorklasse                12 minuten
  Starklasse                   16 minuten
  Championshipklasse  16 minuten

  Op basis van deze intervaltijden zal het tijdsschema van de wedstrijd ‘stilstaand optreden’ worden gemaakt. De tijdsmeting van de intervaltijd start bij het betreden van het eerste korpslid van het wedstrijdoppervlak na het startsein van de organisatie en het stopt, zodra het laatste lid het wedstrijdoppervlak heeft verlaten.
 2. Bij tijdsonderschrijding en tijdsoverschrijding van de performancetijd en/of tijdsoverschrijding van de intervaltijd zal er door de wedstrijdsecretaris een penalty worden gegeven van 0,05 punt per seconde.
 3. De intervaltijd wordt voorafgegaan door een meldtijd en een starttijd. De meldtijd is het tijdstip waarop het korps zich als geheel moet melden in formatie bij de startlijn. Dit is de plek van waar de opmars zal starten voor het optreden.
  De starttijd is het tijdstip waarop het marsoptreden zal starten.
 4. Indien het korps zich niet op tijd meldt bij de startlijn, is de sanctie als volgt:
  1. -1,00 punten voor het te laat melden tussen de 1 en 3 minuten;
  2. -2,00 punten voor het te laat melden tussen de 3 en 5 minuten;
  3. -3,00 punten voor het te laat melden tussen de 5 en 7 minuten.
 5. Na maximaal 7 minuten te laat aan de startlijn melden, zal de plek voor het optreden vervallen en wordt er doorgegaan met het volgende korps.
 6. De wedstrijdleider mag op de dag zelf het geplande optreden naar achteren schuiven (later tijdstip), indien de omstandigheden dit vragen, met de verplichting, de desbetreffende vereniging(en) hiervan tijdig op de hoogte te brengen.
 7. De wedstrijdleider mag een korps op de dag zelf vragen eerder te starten dan gepland, maar kan dit niet verplichten.

Artikel 10: De wedstrijdlocatie

 1. Het ‘stilstaande optreden’ wordt verzorgd op een vlak terrein van minimaal 30 x 30 meter, met aan één zijde een podium/tribune waarop de jury kan plaatsnemen.
 2. Het terrein is toegankelijk voor een op- en afmars van een korps.
 3. Het wedstrijdoppervlak bevindt zich op of nabij de locatie waarop ook de marswedstrijd plaatsvindt, tenzij er vanwege akoestiek of logistiek moet worden gekozen voor een ander terrein of locatie (zie artikel 5).

Artikel 11: Het optreden

Het optreden bestaat achtereenvolgens uit:

 1. De opmars (zonder beoordeling):
  het deelnemende korps marcheert na het teken van de organisatie op (hier start de intervaltijd), al dan niet met muziek, en vormt via de snelst mogelijke route een formatie die geschikt is voor het ‘stilstaand optreden’.
  Direct bij het opkomen van het korps kunnen eventuele extra instrumenten en een dirigentenbok worden toegevoegd. Het aangeven van dergelijke instrumenten – door anderen dan de spelende leden - vormt onderdeel van de totale intervaltijd. Vervolgens presenteert het korps zich voor de uitvoering.
 2. De startprocedure:
  de speaker vraagt: “Is de jury klaar?”. Nadat alle juryleden dit door handopsteken hebben bevestigd, vraagt de speaker: “Is het korps klaar?” Na de groet van de tamboermaître zegt de speaker: “(Naam van het korps), start uw optreden!”
  De tijdmeting van de performancetijd start direct na de 1e noot, kreet of 1e beweging van het korps of een individu van dat korps.
 3. De uitvoering:
  de uitvoering van het ‘stilstaande optreden’ is vrij. Elektronische instrumenten zijn niet toegestaan. Decorstukken of andere ‘props’ (vlaggen, borden, etc.) zijn niet toegestaan. Strijkinstrumenten zijn niet toegestaan. Op het gebruik van niet toegestane instrumenten staat een penalty van 1,0 punt per instrument tot en met diskwalificatie. Dit wordt besloten door de wedstrijdleider in overleg met de juryvoorzitter. De controle op het instrumentarium ligt bij de wedstrijdleider. Juryleden kunnen aan de wedstrijdleider de door hun waargenomen niet toegestane instrumenten aangeven.
 4. De beëindiging:
  De muzikale beoordeling stopt bij de laatste noot van het muziekstuk, waarna de tamboermaître of dirigent zich afmeldt bij de jury. Dan stopt de performancetijdmeting.
 5. De afmars (zonder beoordeling):
  De tamboermaître geeft zelf het teken om af te marcheren waarna het korps het wedstrijdvlak marcherend verlaat via de kortste weg al dan niet met muziek. Tijdens het afmarcheren worden tevens alle additionele slagwerkinstrumenten afgevoerd. Zodra de laatste deelnemer of het laatste instrument (welke laatste is) het wedstrijdoppervlak heeft verlaten stopt de intervaltijd.

Artikel 12: Plaatstoekenning

 

 1. De korpsen krijgen een score van de jury. Deze score bepaalt de plaats in de eindrangschikking, de zogenaamde ranking.
 2. Ieder deelnemend korps (ongeacht de klasse) krijgt een certificaat van deelname met zijn score daarop vermeld.
 3. Er wordt in alle klassen alleen met ranking gewerkt.

 

Artikel 13: Bekendmaking resultaten

 1. De bekendmaking van de resultaten zal per klasse gebeuren in de volgorde (mits de klasse is vertegenwoordigd):
 1. Kidsklasse;
 2. Indien er extra prijzen in een klasse worden gegeven door de wedstrijdorganisatie zullen deze worden bekendgemaakt na de bekendmaking van die betreffende klasse.
  1. Juniorklasse;
  2. Starklasse;
  3. Championshipklasse.
 1. De bekendmaking van de resultaten zal, per klasse, in volgorde van de ranking plaatsvinden. De volgorde is van de laagste naar de hoogste score.

Artikel 14: De nabespreking

 

 1. De focus bij de nabespreking ligt op de marswedstrijden. Bij de nabespreking kan een korps uiteraard ook spreken over het stilstaande optreden.

 

Artikel 15: Algemene sancties

 

 1. Indien een korps niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement, zijn de volgende sancties van toepassing:
  1. Het korps wordt door de wedstrijdleider van deelname uitgesloten.
  2. Het korps wordt door de wedstrijdleider gediskwalificeerd.
  3. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, besluit de wedstrijdleider, zo nodig in overleg met de juryvoorzitter over eventuele sancties. Dit kan variëren van een waarschuwing tot en met diskwalificaties.

 

Artikel 16: Overige bepalingen

Aan een wedstrijd kunnen korpsen van verenigingen deelnemen die aan alle verplichtingen ten opzichte van de wedstrijdorganisatie hebben voldaan.

Artikel 17: Inwerkingtreding

 

Dit reglement is gebaseerd op het nationaal reglement. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de KNMO met betrekking tot dit reglement. Dit reglement is enkel van toepassing op de Marching & Music Contest “Concours Schiedam”. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

 

 

Verklarende woordenlijst en begripsbepaling

 

Repertoire

De inhoud die je tot je beschikking hebt. Dit kunnen de gekozen werken voor de wedstrijd of de inhoud van het visuele boek zijn, ook wel Vocabulary genoemd.

Klasse

Voorheen Divisie

Vocabulary

De inhoud die je tot je beschikking hebt. Dit kunnen de gekozen werken voor de wedstrijd of de inhoud van het visuele boek zijn ook wel Repertoire genoemd.

Accountability

Rekenschap. Het commentaar moet in lijn liggen met de gegeven score door het jurylid

Derived Achievement

De samenhang in (waardering van het) resultaat

Vijf stappen van Leren:

 • -  Experience
 • -  Discover
 • -  Know
 • -  Understand
 • -  Apply

De vijf stappen van leren
Ervaren (je komt ermee in aanraking)
Ontdekken (je gaat ontdekken wat de ingrediënten zijn die de ervaring bepalen)
Weten (je weet nu wat het is dat je hebt ervaren en welke ingrediënten erbij horen)
Begrijpen (je begrijpt de ingrediënten die leiden tot de ervaring en wat je moet doen om ze te beïnvloeden) Toepassen (Je laat zien hoe je de ingrediënten kunt creëren om de ervaring positief te laten zijn; je staat boven de materie)

 

Jury Manual

 

Handleiding voor het juryteam

Ranking

 

Orde in plaatsing op basis van de score in punten

Consistentie

Met elkaar in overeenstemming zijn, een bepaald stijlelement consequent toepassen.

Uniformiteit

Gelijkheid in uitvoering

 [1] Met ‘gewaarmerkte partituur’ wordt bedoeld dat in geval van een arrangement op maat op de partituur door de arrangeur met een paraaf wordt aangegeven dat dit arrangement inderdaad van zijn/haar hand is en door de vereniging met toestemming wordt gebruikt.